Podstawy

Projektowanie

Okablowanie

Modernizacja

Sieć komputerowa ze względu na swoją budowę jest obiektem trudnym do testowania. Z powodu złożoności, różnorodności struktury sieci LAN, różnych mediów transmisyjnych oraz znacznej liczby producentów sprzętu w sieciach może pojawiać się wiele błędów. Ich lokalizacja i usuwanie jest obowiązkiem administratora. W większości przypadków niepoprawna praca sieci komputerowej nie jest spowodowana fizycznym uszkodzeniem połączeń sieciowych, lecz jest wynikiem zakłóceń w kanale transmisyjnym lub niewłaściwej konfiguracji. Z tego powodu sieć powinna być w sposób ciągły testowana, a pojawiające się błędy usuwane. Istnieją dwie strategie testowania sieci: testowanie odgórne i oddolne.
Testowanie odgórne (top down) rozpoczyna się od najwyższej warstwy sieciowej, po czym kolejno są diagnozowane coraz niższe warstwy sieci. Najpierw sprawdza się poprawność aplikacji między głównymi węzłami sieciowymi, następnie komunikację węzłów pośredniczących i dopiero na końcu poprawność poszczególnych kanałów fizycznych sieci teletransmisyjnej. Metoda ta jest stosowana głównie w sieciach już działających. W strategii testowania oddolnego (bottom up) testowanie rozpoczyna się od warstwy najniższej, czyli sprawdzania kabli i połączeń fizycznych, a następnie przechodzi się do warstw coraz wyższych. Testowanie oddolne stosuje się zwykle podczas uruchamiania sieci nowych, w praktyce używa się naprzemiennie obydwóch sposobów diagnozowania sieci. W sieciach komputerowych używa się modelu sieci ISO/OSI i przyporządkowuje błędy do poszczególnych warstw modelu. Upraszcza to testowanie, ponieważ w każdej warstwie występują inne typy błędów. Pomiary sieci komputerowych można podzielić na: pomiary parametrów fizycznych okablowania (miedzianego lub światłowodowego), pomiary pasywne, dokonywane wyłącznie przez obserwację funkcjonowania sieci, oraz pomiary aktywne, w których do sieci wprowadza się specjalne dane testowe.

Do najczęściej stosowanych procedur lokalizujących uszkodzenia i diagnozujących sieci komputerowe należą:

W przypadku bezprzewodowych sieci komputerowych duże znaczenie ze względu na szybkość i stabilność połączenia ma siła sygnału radiowego, wartość szumu i stosunek sygnału do szumu docierającego do karty sieciowej. Informacje o wartości mocy sygnału i szumu można odczytać z programu obsługującego bezprzewodową kartę sieciową. Na przykład wartości te można odszukać w prawym dolnym rogu rysunku.

Na rysunku poniżej pokazano wynik skanowania pasma radiowego wykorzystywanego przez sieci bezprzewodowe za pomocą programu inSSIDer. Najlepszą moc sygnału posiada sieć kpnet, pracująca na kanale 1. Jej RSSI wskaźnik mocy odbieranego sygnału radiowego (Received Signal Strength Indication) jest najlepszy. Im wartość RSSI jest wyższa (mniejsza wartość ujemna), tym moc sygnału jest większa.